4800 SW Meadows Road, Suite 300, Lake Oswego, OR 97035 | Tel 503 951 8209 | 상담전화 503 855 4079 | Fax 503 345 0860 | elliot@emsylaw.com

歡迎到 Elliot M.S. Yi 法律事務所

 

我們的法律事務所將為閣下提供卓越的法律事務服務. 我們提供移民事務法律,生意事務法律及地產計劃事務的諮詢服務.

我們仔細地開始至終幫助貴客戶完成法律程序. 我們尊敬每一個貴客戶的意見並對需要服務的貴客戶收取合理的價錢.

我們的辦公室位於 Lake Oswego, Oregon. 歡迎貴客戶致電查詢.

我們提供西班牙語,韓語,漢語(粤)語翻譯.

 

4800 SW Meadows Road

Suite 300

Lake Oswego, OR 97035

Tel 503 951 8209

상담전화 503 855 4079

elliot@emsylaw.com

Copyright © 2018 Elliot M.S. Yi