4800 SW Meadows Road, Suite 300, Lake Oswego, OR 97035 | Tel 503 951 8209 | 상담전화 503 855 4079 | Fax 503 345 0860 | elliot@emsylaw.com

Văn phòng luật sư chuyên môn về luật di trú tại Portland

 

Tìm kiếm về luật lệ hệ thống di dân có khi rất khó khăn và khó hiểu.

Chúng tôi là văn phòng dịp vụ chuyên môn về hệ thống di trú. Chúng tôi

hiểu được những thử thách mà những người nhập cư phải đối mặt trong nước

mỹ, và làm như thế nào để giúp họ đạt dược mục tiêu.

 

Chúng tôi cố gắng để hướng dẫn khách hàng vượt qua những quá trình về

pháp luật với sự quan tâm, tôn trọng, và ân cần tối đa nhất với một giá

hợp lý. Văn phòng chúng tôi tận tâm giúp những người nhập cư trong nước

và và gia đình họ nhận ra ước mơ tại hoa kỳ.

 

Văn phòng chúng tôi ở tại Portland, Oregon. Xin vui lòng liên hệ chúng

tôi để làm hẹn tư vấn.

 

Có phục vụ thông dịch viên bằng tiếng Việt, Tây Ban Nha, Dại Hàn, và

tiếng Quảng Đông.

4800 SW Meadows Road

Suite 300

Lake Oswego, OR 97035

Tel 503 951 8209

상담전화 503 855 4079

elliot@emsylaw.com

Copyright © 2018 Elliot M.S. Yi